תקנון

תקנון זה מתייחס לאתר Englishstoryclub.com (להלן – "האתר"), לרבות כל השירותים והמוצרים המוצעים באתר ("השירותים", "המוצרים").

גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים או רכישת מוצרים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע/י באתר. אם אינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש/ת שלא לעשות כל שימוש באתר.

בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש/ת ביחסיו/ה עם האתר ובעליו. זאת, אלא אם כן צויין באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו או מסמך אחר כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה.

כללי

כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך; וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד.

"גולש/ת" – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת.

"בעלי האתר"- ד"ר ג'ני טבק, מרכז למידה רוממה וDr. Jennie .

כתובת בית העסק: ביכורים 76, חיפה.

יצירת קשר לרבות תלונות

בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, לרבות פגיעה מהתכנים באתר או מתגובות או הודעות של גולשים אחרים, תוכל לפנות להנהלת האתר בכתובת jennie@drjennie.com

פנייתך חשובה לנו ואנו עושים מאמצים לבדוק כל תלונה בתוך 3 ימי עסקים. יחד עם זאת, היות וברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומק, הטיפול בה לעתים יארך פרק זמן ארוך יותר.
זכור גם, שלעתים מטבע הדברים בקשותייך מנוגדות לזכויותיהם של גולשים אחרים, ולכן יתכן כי יהיה עלינו לבדוק את הדברים גם עמם או להודיע להם כי נתקבלה תלונה ממך, גם אם לא תאשר/י את העברת התלונה כנדרש לעיל.

דע/י כי על אף שכל פניה נבדקת לגופה, לא כל פניה נענית בחיוב.

למי מותר להשתמש באתר?

כל גולש/ת מוזמנ/ת להשתמש באתר, כל עוד היא מקבלת על עצמה את התנאים של תקנון זה [ככל שהנך מתחת לגיל 18, אנא שימי לב לתנאים המיוחדים החלים לגביך, בהמשך התקנון].

יחד עם זאת, בעלי האתר רשאים למנוע השתתפות של גולש/ת כלשהו/י (בכל האמצעים העומדים לרשותם) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ומכל סיבה שהיא. אף על פי שבדרך כלל אנחנו נשתמש בזכותנו זו (כאמור על פי שיקול דעתנו) רק במקרים מיוחדים למשל מקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות התקנון (או כל תקנון אחר באתר) או הוראות הדין, או במקרה בו תפגע/י או תנסי לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו, אנו נהיה רשאים לעשות כן ככל שנהיה סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי נכון לעשות כן ולא נהיה חייבים להסביר או לנמק החלטה שלנו בעניין.

גולש שהשתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה.

ההרשמה לאתר, שם המשתמש והסיסמה

רכישת מוצרים ושירותים באמצעות האתר כרוכה בתשלום. התשלום ייעשה לאחר הסכמה מפורשת שלך לביצוע תשלום.

ייתכן כי חלק מהשירותים באתר יהיו טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקש למסור מידע אישי, לדוגמא, גילך ודרכי ההתקשרות עמך, ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. את/ה אינך מחויב/ת למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. שים לב כי לא תוכל להירשם לשירות הדורש הרשמה מראש אם לא תמסור פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר.

חשיבות נכונות הפרטים – לתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות גולש מגישה לאתר או לאסור עליו את השימוש באתר או חלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים.

כמו כן, קיימת חשיבות רבה כי תזינו את פרטי ההתקשרות הנכונים שלכם וכי תעדכנו אותנו בכל שינוי בהם.

שם משתמש וסיסמה – עם הרשמתך לאתר תתבקש לבחור גם שם משתמש אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצי לבצע באתר, וכן סיסמה המתאימה לשם המשתמש.

הנך מתבקשת לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר.

שימוש באתר על ידי קטינים/ות מתחת לגיל 18

השימוש באתר לקטינים/ות כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם/ן ולפיקוחם.

ככל שאת/ה מתחת לגיל 18, אנא בקש/י מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאת/ה משתמש/ת בכל אחד משירותי האתר. כשאת/ה עושה שימוש באתר את/ה בעצם מצהיר/ה בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי תקנון זה ואישרו כי הם מפקחים על כל פעולותיך באתר ואחראים להן אישית וכי הסבירו לך את משמעותו של תקנון זה ואת תנאיו.

לתשומת ליבך, לבעלי האתר אין שליטה על כלל התכנים המופיעים בפורום האתר, ויתכן ויועלו בו בידי משתמשים אחרים תכנים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (בני 18 ומעלה). האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עלייך, על הורייך או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבד, וכשאתה משתמש באתר אתה פוטר את האתר מכל אחריות בקשר לכך.

בעלות בתכנים באתר והשימוש בהם

כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים ובמוצרים הינם של בעלי האתר, או של צדדים שלישיים שהעניקו לבעלי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.

השימוש בתכנים המועלים לאתר, בידי הנהלת האתר, בידי צדדים שלישיים או בידי הגולשים באתר, אסורים בתכלית, בין השאר, ומבלי לפגוע מכלליות האמור בתקנון זה, חל איסור חמור להעביר את שם המשתמש והסיסמא למי שאינו מנוי באתר ולא שילם עבור השירותים המוצעים בו.

בעלי האתר הינם הבעלים של השמות והסימנים המסחריים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, בתכני האתר, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה זו – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של בעלי האתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל זכות (ככל שקיימת) בתכני האתר (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכת לבעלי האתר. שימוש בתכני האתר ללא אישור מבעלי האתר, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ("חוק זכות יוצרים").
כל תוכן שגולש העלה ו/או
יעלה לאתר ("תכני גולש" או "תוכן שגולש מעלה לאתר" וכדומה), הינו בבעלות ובאחריות הבלעדיות של הגולש שהעלה אותו ו/או מסרה אותו לאתר לצורך העלאה לאתר.

כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולש (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכת לגולש שהעלה את התוכן לאתר (על פי הצהרתו בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולש יש לקבל את רשותו. שימוש בתכני גולש, ללא אישור ממנו, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ("חוק זכות יוצרים").

יחד עם זאת, כשאתה מעלה תכנים לאתר, אתה נותן בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולש, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.

האתר רשאי לעשות כל שימוש בתכני הגולשת כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים:

הנהלת האתר רשאית להציג את תכני הגולשים באתר.
הנהלת האתר רשאית לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור).

הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש בתכני הגולש לצורך יחסי ציבור.

כמו כן הנהלת האתר רשאית לעשות בתכני הגולש/ת שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשים באינטרנט. יחד עם זאת, היות ואנחנו מאוד רגישים לנושא תכני הגולשים, לא נעשה בתכנים שימושים שאינם סבירים או מקובלים.

הנך רשאי להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. בהמשך תקנון זה נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאי לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות שהנהלת האתר תהיה סבורה שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צוינו בתקנון זה במפורש. זכרי כי אינך רשאית להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו.

כאמור בתקנון זה, להנהלת האתר הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שאת/ה מעלה לאתר, תחול בין אם הנהלת האתר ניצלה את זכותה ובין אם לאו.

כשאתה מעלה תכנים לאתר אתה מצהיר שאתה הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפר כל דין או פוגע בצד שלישי בהעלאתם או בפרסומם.

במידה ותפר זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפר הוראה כלשהי בתקנון זה, אתה מייפה את כוחה של הנהלת האתר להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא.

הנך מתחייב/ת לפצות ולשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו להנהלת האתר, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או כל פעולה או שימוש שעשית באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או כל תנאי שימוש אחרים שהשימוש באתר כפוף להם, או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של הנהלת האתר, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת להנהלת האתר על פי כל דין.

הנהלת האתר רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר לא תהיה חייבת לעדכן את הגולש/ת קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים.

מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולש/ת, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, הנהלת האתר תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

זכרי את האמור בפסקה זו כשאת מעלה תכנים לאתר, וככל שהתוכן שאת מעלה יקר לליבך, אנא שמרי ממנו העתק.

הגבלת אחריות הנהלת האתר

זכור שהשימוש שאתה עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית.

המידע המוצג באתר משמש להעשרה בלבד ואינו תחליף להוראה מלאה של חומר הלימודים או כתוספת לתוכנית הלימודים במשרד החינוך או בכל מערכת חלופית אחרת למשרד החינוך.

החומר המוצע באתר והשירותים והמוצרים באתר אינם תחליף להוראה על פי תוכנית החינוך של משרד החינוך בכלל, ולהוראה מתקנת בפרט. כל המשתמשים מוזמנים לעשות שימוש באתר ובתכניו, במסגרת המגבלות המצוינות באתר אולם האתר אינו מעניק שירותים של הוראה מתקנת או כל הוראה הנדרשת למשתמשים בעלי צרכים מיוחדים.

כשאתה עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון, פרסום באתר באמצעות הנהלת האתר וכל פעולה אחרת), אתה מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד הנהלת האתר, מי מספקיה או מי מטעמה.

בפרט, אתה פוטר ומשחרר את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאת/ה העלית לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן את/ה פוטר/ת את הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע להנהלת האתר או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.

בכל מקרה, אתה מסכים, מצהיר, ומאשר, כי אם חרף כל האמור לעיל, תתבע את הנהלת האתר הפיצוי בגין כל נזק שנגרם, אם נגרם, לא יעלה על הסכום הכולל ששילמת להנהלת האתר עבור השירותים שצרכת במסגרת שירותי האתר.

היעדר אחריותה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.

היעדר אחריותה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה הנהלת האתר מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש/ת. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

המידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות) אינו באחריותה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד.

הנהלת האתר ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם.

הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

הנהלת האתר אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולשת ו/או בעלי העסקים, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הנהלת האתר, מי מספקיה או מי מטעמה.

כמו כן, אספקת השירותים על ידי הנהלת האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והנהלת האתר אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש/ת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

הנהלת האתר אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו.

לאור האמור לעיל, ככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים לליבך, אנא דאג/י לגיבוי הולם.

הגולש/ת אחראי/ת באופן בלעדי על תכני הגולשת שהיא מעלה או מפרסמת באתר.

הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרת זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשים באתר.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולשת אחרת ברשת, והנהלת האתר אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולשת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

הנהלת האתר איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני הגולשת או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשים (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני). אנא זכרי זאת, בין היתר כשאת מפרסמת תוכן אשר עלול לפגוע או להתגרות בכל אדם אחר.

ניתוק, הפסקה ושינויים ומדיניות ביטול עסקה

הנהלת האתר רשאית להסיר תכנים, ממשקים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות (לדוגמא, מגבלת אחסון), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולש/ת מסוימ/ת או לכלל הגולשים, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. כשאת עושה שימוש באתר את מוותרת בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים שאנו מספקים.

בנוסף, הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם והכל, בלא צורך להודיע לגולשים. על אף שבדרך כלל אנו משתדלים לשתף את הגולשים ולהתייעץ עמם בשינויים המבוצעים באתר, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

ביטול העסקה בתמורה כספית: ככל שנקשרת עם האתר Englishstoryclub.com בעסקה מתמשכת כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א– 1981 ("חוק הגנת הצרכן") הנך רשאי/ת לבטל את העסקה בכפוף לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן ובכפוף לתשלום התמורה היחסית בגין השירות שניתן טרם הביטול בתוספת דמי ביטול לפי המפורט בחוק כפי שישתנה מעת לעת. ככל שנקשרת עם האתר בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן הנך רשאית לבטל את ההסכם על פי התנאים הקבועים בחוק ובתקנות הנובעות ממנו. הודעת ביטול כאמור בסעיף זה תימסר באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת jennie@drjennie.com, בכפוף לאישור בכתב כי הודעת הביטול נתקבלה. לא ניתן לבטל קניה של מוצר אשר אריזתו המקורית נפתחה ו/או נעשה בו שימוש, כיוון שעל פי חוק לא ניתן לבטל מוצרים שאריזתם נפתחה וניתנים להעתקה.

הצהרות והתחייבויות הגולשים

כשאת עושה שימוש באתר, אנא עשי בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. אנא הימנעי מפגיעה בגולשים אחרים ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות הפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת;

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהירה ומתחייבת כלפינו כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני):

לא להעלות כל תוכן המסגיר פרט והעשוי לחשוף את זהותו של קטין, למעט שמו הפרטי ו/או כינויו, כגון: בית הספר שבו הוא לומד, כתובתו, שם משפחתו, כתובת המייל שלו וכיו"ב;

לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע;

לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או להנהלת האתר;

לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה; מבלי לגרוע מן האמור, להימנע מפגיעה בזכויות מוסריות של יוצרים (אף אם בידך הרשאה לעשות שימוש ביצירה), ובין היתר להקפיד על ציון שם היוצרים לצד יצירות, בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין. לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה;

לא להעתיק מהאתר תכנים המפורסמים בו, לרבות תכני גולשים; ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, לא לעשות בתכנים המפורסמים באתר כל שימוש פרט לשימוש לו הם נועדו.

לא להציק או להטריד גולשים אחרים ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" לגולשים אחרים וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשים אחרים;

לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות;

לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר;

לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם;

לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים;

לא להעלות תכנים המהווים תועבה;

לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב;

לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת

לא לפרסם פרטים אישיים של גולשים אחרים, לרבות זהותם של הגולשים (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמם;

לא לאסוף נתונים על גולשים אחרים;

לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

לא להתחזות לאדם אחר, לגולש/ת אחר/ת או למי מטעם הנהלת האתר;

לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה;

לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין;

לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין;

להימנע מהצבת קישור לאתר אינטרנט אחר, בין באמצעות קישור (LINK) או שתילה (EMBED או כל טכנולוגיה דומה), אשר אינם עומדים בתנאי תקנון זה;

לתשומת לבך אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את תוכן ההודעה בטרם העלאתה לקבוצת הדיון, שכן מרגע שהעלית הודעה ו/או תגובה להודעה של גולש/ת אחר/ת בקומונה ו/או בפורום לא תוכל/י לשנותה ו/או להסירה (בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר).

במידה וגולש/ת נתקלה בבעיה במסגרת קבוצת הדיון, עליה לפנות בהודעה מנומקת ועניינית אל הנהלת האתר. אין לנהל דיונים בנושאים מסוג זה על גבי הפורום.

פרטי העסקה

באתר זה ניתן לרכוש מגוון שירותים ומוצרים ללמידת אנגלית ו/או תחומי ידע אחרים וכן שירותים נלווים. עבור כל שירות או מוצר מופיע בדף המכירה המחיר הרלוונטי עבורו.

התשלום באתר יתבצע באמצעות דף מכירה עם מנגנון סליקה של חברת Max. עם קליטת התשלום, יקבל המשלם קבלה המאשרת את פרטי העסקה.

הנהלת האתר אינה אחראית לפרטיות ו/או לסודיות המידע שנמסר ל Max.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית שתחפצי להביא להכרעה, יובאו לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז חיפה בלבד.